Глава трета.  МУЗЕИНОТО ДЕЛО МЕЖДУ СВЕТОВНИТЕ ВОЙНИ

3.6. Глава ТРЕТА. Бележки

1 Държавен вестник, бр. 87, 21.VII.1921, чл. 395-399.
2 Държавен вестник, бр. 69, 30.III.1927.
3 Държавен вестник, бр. 221, 19.ХII.1927.
4 Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места. Държавен вестник, бр. 135, 20.VI.1936.
5 Пак там.
6 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1186, л. 3.
7 Пак там, чл. 5.
8 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1186, л. 281.
9 Пак там, л. 137.
10 Пак там, чл. 2.
11 Пак там, чл. 9 и 10, л. 140.
12 Пак там, чл. 21-30, л. 144, 145.
13 Пак там.
14 Пак там, Глава VII. Музеи, чл. 44-61, л. 148-150.
15 Пак там.
16 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 550, л. 63.
17 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 665, л. 119.
18 Водач..., с. 14.
19 Държавен вестник, бр. 87, 21.VII.1921, чл. 369-399.
20 Водач..., с. 14.
21 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 668, л. 2-23.
22 Правилник на Народния археологически музей. Училищен преглед, кн. 1-3, 1923, с. 1-11.
23 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 904, л. 10.
24 Соколова, Д. Националната галерия. Етапи и система на формиране на институцията (1892-1944). Проблеми на изкуството, кн. 1, 1994, с. 48.
25 Соколова, Д. Невидимата страна на айсберга. За изграждането на структурата и функциите на Народния музей. Изкуство, кн. 3, 1990, с. 9-20.
26 Соколова, Д. От Народния музей към Националната галерия. Изкуство, кн. 4, 1993, с. 28.
27 Соколова, Д. Националната галерия..., с. 48.
28 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1185, л. 123.
29 Постъпва дарението на габровеца Й. Узунов - комплект - струг за дърво (за гаванки) на вода. Вж. ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 749, л. 9.
30 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 550, л. 5.
31 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 749, л. 28, 39, 58.
32 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 749, л. 15-17.
33 Ковачева - Костадинова, В. Цит. съч., с. 84.
34 Пак там.
35 Пак там, с. 86.
36 Радонов, З. Международни културни връзки и изяви на българските музеи в миналото (1878-1944 г.). Исторически преглед, кн. 4, 1974, с.58 и сл..
37 Ковачева - Костадинова, В. Цит. съч., с. 86.
38 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 791, л. 100.
39 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 749, л. 1.
40 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 889, л. 164.
41 Пак там, л. 344а.
42 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 889, л. 163.
43 Ковачева - Костадинова, В. Цит. съч., с. 85.
44 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 889, л. 162 и сл.; а.е. 1203, л. 205.
45 Пак там, а.е. 665, л. 118 и сл.; а.е. 1583, л. 61 и сл..
46 Радонов, З. Музейното дело през управлението на БЗНС (1920-1923 г.). Известия на Българското историческо дружество, кн. ХХХІІІ, 1980, с. 136.
47 Радонов, З. За възникването и началната дейност на Народния археологически музей в Пловдив (1879-1944). Музеи и паметници на културата, 1970, кн. 2, с. 35.
48 Пак там.
49 Пак там, с. 36.
50 Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1920 г. П., 1920, с. 3.
51 Радонов, З. За възникването и началната дейност на Народния археологически музей в Пловдив (1879-1944). Музеи и паметници на културата, 1970, кн. 2, с. 36
52 Пак там
53 Пак там
54 Пак там
55 Пак там, с. 37
56 Земетресението и пловдивската народна библиотека. Коя е истината? Юг (Пловдив), бр. 2807, 9.V.1928.
57 100 години..., с. 9.
58 Станев, Ив. История на Народния етнографски музей - Пловдив. Годишник на Народния етнографски музей - Пловдив, т. І, 1970, с. 8.
59 Шивачев, Ст. Стою Шишков като историк на Пловдив. Известия на музеите от Южна България, т. ХХІ, 1995, с. 152.
60 Станев, Ив. Цит. съч., с. 8.
61 Пак там.
62 Пак там, с. 10.
63 Пак там, с. 11.
64 Пак там.
65 Пак там, с. 12.
66 Пак там.
67 Савов, Н. Цит. съч., с.  115.
68 Пак там.
69 Столичен общински вестник, бр. 15, 8.VIII.
70 Пак там, чл. 2.
71 Пак там, чл. 3.
72 Столичен общински вестник, бр. 16, 5.IХ.1931.
73 Пак там, чл. 35.
74 Савов, Н. Цит. съч., с. 116 и сл..
75 Пак там, с. 117.
76 Пак там, с. 121.
77 Пандурски, В. Църковен историко-археологически музей - София. С., 1973, с. 3.
78 Пандурски, В. Паметници на изкуството в Църковния историко-археологически музей - София. С., 1977, с. 7 и сл.
79 Пандурски, В. Централният Църковен историко-археологически музей. Известия на Църковноисторически и архивен институт, Централен църковен историко-археологически музей, т. I, 1978, с. 22 и сл.
80 Пандурски, В. Иконното богатство на Църковния историко-археологически музей - София. Албум. С., 1974, с. 1.
81 Пак там, с. 2, 3.
82 Пандурски, В. Църковният музей в София. Духовна култура, 1965, кн. 10, с. 19.
83 Пандурски, В. Църковен..., с. 5.
84 Боев, З. Националният природонаучен музей през годините. Природа, кн. 3, 1994, с. 88.
85 Пак там.
86 Консулов, Ст. Царския естествено-исторически музей в София. Природа, кн. 6, 1922.
87  Илчев, Д. Естествено-Исторически Музей на Н.В. Царя. Ловец, кн. 7, 1927, с. 131 и сл..
88 Атанасов, Н. Природонаучният музей при Българската академия на науките. Природа, кн. 1, 1955, с. 98 и сл.
89 Дренски, П. Природонаучни институти на Негово Величество Царя. В: Юбилейна книга на град София (1878-1928). С., 1928, с. 150 и сл.
90 Костов, И в. 95 години Национален природонаучен музей. Списание на БАН, кн. 2, 1984, с. 86 и сл.
91 Атанасов, Н. Какво загубиха Царските природонаучни институти от бомбардировките. Природознание, 1946, кн. 1-2, с. 66 и сл.
92 Държавен вестник, бр. 178, 9.ХI.1921.
93 Столичен общински вестник, бр. 17, 26.IХ.1931.
94 Пак там.
95 Неделчева, Цв. 60 години къща-музей "Иван Вазов" - гр. Сопот. 60 години храм на българщината. Музей, бр. 6, юни, 1995, с. 2
96 Вазова, В. Имаме си нещо Вазовско по наследство. Интервю с госпожа Вера Вазова, дъщеря на генерал Георги Вазов. Музей, бр. 6, юни, 1995, с. 4.
97 Неделчева, Цв. Цит. съч., с. 8.
98 Пак там, с. 9.
99 Радонов, З. За възникването..., с. 156, 157.
100 Радонов, З. Възникване и първоначална дейност на държавните музеи в България (1878-1944 г.). ИДА, кн. 22, 1971,  с. 255.  
101 Райчев, М. Музеи, старини и паметници в България. С., 1981, с. 283.
102 Радонов, З. Възникване..., с. 255.
103 Райчев, М. Цит. съч., с. 284.
104 Минчева, Т. Основоположниците на музейното дело във Велико Търново. В: "История на музеите и музейното дело в България" - Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003, с. 133.
105 Бъчварова, Н. 120 години исторически музей в град Велико Търново. Известия на историческия музей - В. Търново, т. VІ, 1991, с. 7.
106 Пак там.
107 Минчева, Т. Цит. съч., с. 133.
108 Бъчварова, Н. 120 години..., с. 8.
109 Пак там.
110 120 години музей Велико Търново. Изследвания и публикации на музейните работници 1927-1990. В.Търново, 1991, за Тодор Николов с. 112-117.
111 Минчева, Т. Цит. съч., с. 134.
112 Пак там, с. 135.
113 Леон Филипов достига преклонна възраст. Той умира на 96 г. през септември 1976 г. Цялото си творчество, заедно с родния си дом на ул. "Кифалов" 11,  дарява на Историческия музей (сега РИМ) във Велико Търново. Сега цялата колекция е експонирана в къщата-музей в родния му дом и в музея "Възраждане и Учредително събрание"
114 Бъчварова, Н. 120 години..., с. 8.
115 Пак там.
116 Пак там.
117 Бъчварова, Н. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалище "Надежда" във Велико Търново (1871-1945 г.). Известия на Историческия музей - В.Търново, т. VІІІ, 1993, с. 68.
118 Пак там, с. 69.
119 Бъчварова, Н. 120 години ..., с. 9.
120 Бъчварова, Н. Държавната културна политика..., с. 70.
121 Бъчварова, Н. 120 години ..., с. 9.
122 Бъчварова, Н. Държавната културна политика..., с. 71.
123 Бъчварова, Н. 120 години ..., с. 9.
124 Цончев, Д-р П. Из общественото и културно минало на Габрово. Исторически приноси. Вт. изд., Габрово, 1996, с. 503 и 799; Устав на историографическото дружество "Габрово". Габрово, 1920, с. 1 и сл.
125 Петров, Ц. и др. Габрово и околностите му. С., 1963, с. 81.
126 Андрейчин, Р. Спомени за моя баща - Еким Стоянов Андрейчин, първия уредник на музея в Габрово. В: Юбилеен сборник с доклади и научни съобщения от научната сесия, посветена на 100-годишнината от създаването на окръжния историчиски музей в гр. Габрово, проведена на 12 май 1983 г. Габрово, 1986, с. 121.
127 Пак там, с. 122.
128 Вж. Цончев, П. Из стопанското минало на Габрово. С., 1929 и Из общественото и културно минало на Габрово. Исторически приноси. С., 1934.
129 Андрейчин, Р. Цит. съч., с. 122.
130 Пак там, с. 124.
131 Явашов, А. Разград и неговото археологическо и историческо минало. Разград, 1930, с. 3 и сл..
132 Воденичаров, П. Музейното дело в Бургас. Юбилейна книга на гр. Бургас. Бургас, 1939, с. 155 и сл..
133 Радонов, З. За възникването..., с. 156.
134 Пак там.
135 Теофилов, П. Копривщица. Пътеводител. С., 1966, с. 104 и сл.
136 Вж. Правилник на етнографския музей в село Устово, Смолянско. Пловдив, 1937, с. 1 и сл.
137 Хайтов, Н. Родопският музей през вековете. С., 1953, с. 5 и сл.
138 Пак там, с. 21
139 Пак там
140 Пак там, с. 23
141 Пак там
142 Отчетъ на Археологическото дружество "Августа Траяна" въ гр. Ст. Загора за изтеклите 1922-1924 год. Ст. Загора, печатница "Светлина" 1925, 68 стр.
143 Известия на Българския археологически институт. ІІІ, С., 1925, с. 258
144 Пак там, с. 258-259.
145 Буюклиев, Хр. По богатство и уредба на сбирките на предно място... Музеи и паметници на културата, кн. 4, 1987, с. 27.
146 Известия на Българския археологически институт. ІІІ, С., 1925, с. 259.
147 Мушмов, Н. Една археологическа екскурзия из България. Мир, бр. 6428, 5.11.1921.
148 Филипова, Л. Цит. съч., с. 25.
149 Пак там.
150 Пак там.
151 Филипова, Л. Цит. съч., с. 26.
152 Писмо № 12 от 17 юли 1932 г. на Управителния съвет на археологическо дружество "Августа Траяна" до Културно-просветно дружество "Театър".
153 Филипова, Л. Цит. съч., с. 19.
154 Пак там, с. 27.
155 Пак там, с. 28.
156 Радонов, З. За възникването и първоначалната дейност на Казанлъшкия музей (1901-1944). Музеи и паметници на културата, 1978, кн. 1, с. 54.
157 Пак там.
158 Пак там.
159 Пак там.
160 Пак там.
161 Пак там, с. 55.
162 Пак там.
163 Пак там.
164 Пак там.
165 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1186, л. 148.
166 Грънчаров, М. Музейното дело в Плевен (1903-1944). Известия на музеите в Северозападна България, т. 20, Враца, 1993, с. 217.
167 Пак там.
168 Пак там, с. 218.
169 Пак там, с. 219.
170 Трифонов, Ю. История на града Плевен до Освободителната война. С., 1933.
171 Бърчева, М. и Н.Стоянова. Сто години Русенски музей. В: 100 години Русенски музей. Био-библиографски справочник. Русе, 2004, с. 7.
172 Летопис на Историческия музей - Русе. Вестник Музей, бр. 4, април 1999, с. 12.
173 Пак там.
174 Бърчева, М. и Н.Стоянова. Цит. съч., с. 7.
175 Пак там.
176 Летопис на Историческия музей - Русе. Вестник Музей, бр. 4, април 1999, с. 12.
177 Бърчева, М. и Н.Стоянова. Цит. съч., с. 7.
178 Великова, Е. Русенската художествена галерия на 70 г. - галерия в рамка, извън рамка. В: Сборник "Художественият музей и ХХІ век", Пловдив, 2003, с. 82.
179 Атанасова, Й., Н.Илиев, П.Никодимов. 75 години организирано музейно дело във Видинския край. Известия на музеите в Северозападна България. т. 12, 1987, с. 201.
180 Пак там.
181 Пак там, с. 202.
182 Лечев, Д. Археологическото сдружение "Българска старина" и музейното дело в Шуменския край. В: "История на музеите и музейното дело в България"- Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003, с. 125.
183 Лечев, Д. Исторически бележки за Шуменския край и музейното дело. В: 100 години Исторически музей Шумен. Варна, 2004, с. 12.
184 Лечев, Д. Археологическото сдружение..., с. 126.
185 Хараланова, Б. Основни етапи в развитието на музейното дело в Шумен. В: "История на музеите и музейното дело в България" - Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003, с. 122.
186 Лечев, Д. Исторически бележки..., с. 12.
187 Лечев, Д. Археологическото сдружение.... с. 127.
188 Окръжно № 15437 от 15 октомври 1933 г.
189 Хараланова, Б. Цит. съч., с. 122-123.
190 Лечев, Д. Цит. съч., с., 128.
191 Пак там.
192 Пак там.
193 Райкински, Ив. Музейното дело във Враца до 1952 г. Известия на музеите в Северозападна България, т. 19, Враца, 1992, с. 165.
194 Пак там, с. 166.
195 Пак там.
196 Пак там, с. 167.
197 Пак там.
198 Пак там, с. 168.
199 Пак там.
200 Пак там, с. 169.
201 Пак там.
202 Пак там, с. 170.
203 Пак там.
204 Пак там.
205 Пак там, с. 171.
206 Пак там.
207 Пак там, с. 176.
208 Пак там.
209 Пак там, с. 177.
210 Пак там.
211 Пак там.
212 Пак там, с. 179.
213 Лалев, Ив. 100 години в служба на народа. Юбилеен вестник "100 години Исторически музей - Ловеч (1895-1995), с. 2.
214 Драгнев, К. Развитие на музейното дело. В: 100 години Народно читалище "Наука", С., 19  , с. 165.
215 Пак там, с. 166.
216 Пак там.
217 Лалев, Ив. Цит. съч., с. 2.
218 Драгнев, К. Цит. съч., с. 168.
219 Лалев, Ив. Цит. съч., с. 2.
220 Драгнев, К. Цит. съч., с. 168.
221 Борисов, Хр. Деветдесет години музейно дело в Ловеч. В: Сборник, Ловеч ,1985, с. 5.
222 Лалев, Ив. Цит. съч., с. 2.
223 Драгнев, К. Цит. съч., с. 168.
224 Пак там, с. 169.
225 Пак там.
226 Пак там, с. 170.
227 75 години музейно дело в Тетевен. Доклад, изнесен на Тържественото събрание, 6 декември 1986 г. Архив на исторически музей Тетевен, с. 4.
228 Пак там.
229 Пак там.
230 Пак там.
231 Канавров, Д. Първи музеи в Южна Добруджа. В-к Морски телеграф, бр. 18, 2-8 октомври 1995.
232 Пак там.
233 Пак там.
234 Пак там.
235 Пак там.
236 Пак там.
237 Радонов, З. За възникването..., с. 158, 164.
238 Статистически годишник на Царство България за 1942 г. С., 1943, с. 772 и сл.
239 Радонов, З. Някои моменти..., с. 40.
240 Драев, Ив. Петдесет години Централен музей на народната армия. Музеи и паметници на културата, кн. 4, 1966, с. 39.
241 Културно-просветни учреждения в БНА. С., 1984, с. 73
242 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 642, л. 94.
243 Радонов, З. Някои моменти..., с. 41.
244 Калонкин, М. Национален военно-исторически музей. Пътеводител. С., 1982, с. 7 и сл.
245 Военноморски музей - Варна. Пътеводител. С., 1982, с. 5.
246 Пак там.
247 Павлова, Г. Петдесет години Военноморски музей. Юбилеен сборник. ч. I, Варна, 1974, с. 44.
248 Военноморски..., с. 6.
249 Културно-просветни..., с. 85.
250 Варна през вековете. Варна, 1960, с. 36.
251 Кръстева, Ст. Студии по музеологиа. кн. І, С., 2003, с. 246.
252 Културно-просветни..., с. 88.
253 Държавен вестник, бр. 87, 21.VII.1921, чл. 395.
254 ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 376, л. 291-292.
255 Пак там.
256 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 671, л. 38.
257 ЦДА, ф. 177, оп. 1, а.е. 665, л. 3.
258 Стоян Заимов (1853 - 1932). Военно-исторически сборник, 5, 1967, с. 91.
259 Бошнаков, Н.Г. Военно-историческите музеи в Плевен (създаване, етапи на развитие и роля в изграждането на музейното дело в България). Известия на музеите в Северозападна България, т. 21, Враца, 1993, с. 316.
260 Пак там.
261 Пак там.
262 Пак там.
263 Пак там, с. 317.
264 Пак там.
265 Пак там.
266 Пак там, с. 315.
267 Пак там.
268 Савов, Б. Светите места в Плевен. Плевен, 1937, 144 с.
269 Гюрова, Св. Музейното дело в България (1944-1945). Известия на музеите в Северозападна България, т. 17, С., 1991, с. 166.
270 Военноисторическите къщи-музеи и обекти са преминавали под различно подчинение през различните исторически етапи:
- от 1907 до 1909 г. към Комитета "Цар Освободител";
- от 1909 до 1914 г. към Министерството на войната;
- от 1914 до 1934 г. към Министерството на народното просвещение;
- от 1934 до 1951 г. към Министерството на войната;
- от 1951 до 1954 г. към Комитета за наука, изкуство и култура;
- от 1954 към местната общинска власт. Вж. Културно-просветни..., с. 73.
271 Кръстева, Ст. Цит. съч., с. 249
272 Пак там
273 СЪЗДАВАНЕ НА МУЗЕИТЕ В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ:
1880 - Ст. Загора; 1883 - Габрово; 1888 - Варна; 1895 - Ловеч; 1897 - Видин, Кюстендил; 1900 - Шумен; 1901 - Казанлък; 1903 - Плевен; 1904 - Русе, Етрополе; 1905 - Елена; 1906 - Преслав, Мадара, Плиска, Хисаря; 1913 - Тетевен; 1920 - Сопот; 1921 - В.Търново, Карнобат, Белоградчик; 1922 - Разград; 1923 - Пазарджик; 1925 - Ямбол, Лом, Трявна, Бургас; 1926 - Асеновград; 1929 - Сливен; 1930 - Копривщица, Нова Загора; 1931 - Самоков, Лясковец, Никопол; 1932 - Дупница; 1935 - Хасково, Смолян; 1937 - Карлово, Троян, Дряново, Ботевград; 1938 - Кърджали; 1941 - Гиген; 1942 - Силистра