Тема: Проучване, оценка на състоянието и дигитализация на културно наследство, съхранявано в подбалканските възрожденски центрове – музеи и библиотеки в Клисура, Сопот, Карлово и Калофер.

Ръководител: доц. д-р Цветанка Христова Панчева

Факултет/департамент/звено: Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Една от основните характеристики на информационното общество, което изграждаме е свързана с все по-големия дял от развитието на услугите. В този смисъл придобиването на умения и знания за организацията на информационните потоци и осигуряване на адекватна среда за достъп до информация и услуги е особено важна стратегическа цел на образованието. Именно чрез настоящия проект се реализираха както важни образователни цели, така и студентите се потопиха в практическата работа в библиотеки и музеи, помогнаха на тези институции да осъществят свои иновативни услуги за потребителите и за широката публика. Участниците в проекта придобиха умения, знания и подходи за използването на цифровата фотография за дигитализацията на културното наследство и обработването на графични формати. Те станаха съпричастни при реализирането и изграждането на една иновативна среда за общуване с книжовни и музейни паметници във възрожденските центрове – Клисура, Сопот, Карлово и Калофер.

Сайт на проекта:

http://www.museite.com/podbalkan/