БИБЛИОГРАФИЯ

100 години Народен археологически музей - Пловдив.  Юбилеен сборник. Пловдив, 1982

100 години Народна библиотека “Иван Вазов”. Библиотекар, 1979, кн. 1

100 години Национален археологически музей. С., 1993

100 години Национален етнографски музей. Албум. 1992

120 години музей Велико Търново. Изследвания и публикации на музейните работници 1927-1990. В.Търново, 1991

75 години музейно дело в Русенски окръг. Русе, 1979

75 години музейно дело в Тетевен. Доклад, изнесен на Тържественото събрание, 6 декември 1986 г. Архив на исторически музей Тетевен

50 години музей Лом. Народна трибуна, № 35 и 36, декември 1975

Акрабова - Жандова, Ив. Боянската църква. Водач. С., 1960

Ангелов, Б. Из архива на В. И. Григорович. Известия на научния архив на БАН, кн. ІІІ, 1966

Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. т. 1-2. С., 1963-1964

Андрейчин, Р. Спомени за моя баща - Еким Стоянов Андрейчин, първия уредник на музея в Габрово. В: Юбилеен сборник с доклади и научни съобщения от научната сесия, посветена на 100-годишнината от създаването на Окръжния историчиски музей в гр. Габрово, проведена на 12 май 1983 г. Габрово, 1986

Антонова, В. и др. 120 години музейно дело. Шумен, 1977

Анчев, А. Национален музей Рилски манастир. С., 1965

Анчев, А. и др. Рилският манастир. С., 1968

Анчев, А. Рилският манастир. С., 1974

Анчев, А. Рилският манастир. Пътеводител. С., 1979

Анчев, А. Национален музей на образованието - Габрово. С., 1988

Анчев, А. Поглед към Националния музей в Габрово в навечерието на неговата 20-годишнина и на 90-те години от създаването на първия педагогически музей в Българиия. В-к Музей, бр. 5, май 1994

Апостолов, П. Поява и развитие на читалище “Постоянство” в гр. Лом. Юбилеен сборник по случай 100 години културен живот в Лом. С., 1961

Априлов, В. Денница ново-болгорского образованiя. Сочиненiе Василiа Априлова, изданное имъ на своемъ иждивении въ пользу Габровского училища. Часть первая. Одесса, 1841

Априлов, В. Болгорские книжники, или какому славянскому племени собственно принадлежит кириловская азбука? Одесса, 1841.

Априлов, В. Болгарския грамоты, собранныя, переведенныя на русский язык и обясненныя Василием Априловым. Одесса, 1845

Априлов, В.  Съчинения. С., 1968

Арнаудов, М. Българско възраждане. Наченки на движението за народност, култура и независимост. С., 1941

Арнаудов, М. Българското книжовно дружество в Браила 1869-1876. С., 1966

Арнаудов, М. В. Априлов. Живот, дейност, съвременници (1789-1847). С., 1971

Атанасов, Н. Какво загубиха Царските природонаучни институти от бомбардировките. Природознание, кн. 1-2, 1946

Атанасов, Н. Природонаучният музей при Българската академия на науките. Природа, кн. 1, 1955

Атанасова, Й., Н. Илиев и Пл. Никодимов. 75 години организирано музейно дело във Видинския край. С., 1985

Баласчев, Г. Бележки върху изкуството на българските земи през средните и по-нови векове. Минало, кн. 10, 1920

Балканска, А. 70 години музейно дело в Кюстендил. Археология, кн. 1 , 1968

Бароний, Цезар. Деяния церковная и граждания, 1719

Боев, З. Националният приодонаучен музей през годините. Природа, кн. 3, 1994

Боев, Н. Природонаучният музей при БАН. Лов и риболов, кн. 11, 1962

Бозвели, Н. Славяноболгарское детеводство, 1835 (Съчинения, 1968)

Борисов, Хр. Деветдесет години музейно дело в Ловеч. В: Сборник, Ловеч ,1985

Бошнаков, Н. Скобелев парк-музей Плевен. Пътеводител. С., 1966

Бошнаков, Н.Г. Военно-историческите музеи в Плевен (Създаване, етапи на развитие и роля в изграждането на музейното дело в България). Известия на музеите в Северозападна България, т. 21, 1993

Буреш, Ив. Рафаил Попов – неговият живот и научна дейност. С., 1940

Буреш, Ив. Националните музеи при Българската академия на науките и нуждата от нови помещения за тях. Списание на БАН, кн. 2, 1969

Бурмов, А. Живот и дейност на Марин Дринов. Исторически преглед, кн. 3, 1956

Бучински, Д. Музейно дело. В: 100-години народно читалище – Враца (1869-1969). С., 1969

Буюклиев, Хр. и др. Окръжен народен музей в Ст. Загора. С., 1965  

България. 1 000 години. С., 1930

Българска възрожденска интелигенция. Енциклопедия. С., 1988

Българска старина. Повременно списание, издаваемо в неопределено время. Кн. Първа. Месяц Чървен (Юлие) 1-и. Букурещ, 1865

Бърчева, М. и Н.Стоянова. Сто години Русенски музей. В: 100 години Русенски музей. Био-библиографски справочник. Русе,

Бърчева, М. Първият музей в Русе. В-к Музей, бр. 4, април 1999.

Бъчварова, Н. 120 години Исторически музей в град Велико Търново. Известия на Исторически музей – В.Търново, т. VІ, 1991

Бъчварова, Н. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалищи “Надежда” във Велико Търново (1871-1945 г.). Известия на Историческия музей – В.Търново, т. VІІІ, 1993

Бъчварова, Н. Музейното дело във Велико Търново през втората половина на ХХ век. В: История на музеите и музейното дело в България. Плевен, 2003

Вазов, Ив. Ерусалимите на българската признателност. Плевен-Пордим-Бяла. Пътни бележки. В: Събрани съчинения, т. 11, С., 1956

Вазова, В. Имаме си нещо вазовско по наследство. Интервю с госпожа Вера Вазова, дъщеря на генерал Георги Вазов. Музей, бр. 6, юни, 1995

Вакарелски, Хр. Българска етнография. С., 1977

Вакарелски, Хр. Г. Данчов, един живописец на българския бит в миналото, в-к Зора, 13 октомври 1940.

Вакарелски, Хр. Г. С. Раковски като етнограф. В: сб. Раковски. Възгледи…, т. І, С., 1964

Ваклинов, Ст. Формиране на старобългарската култура. С., 1977

Варна през вековете. Варна, 1960

Васил Левски - документално наследство. С., 1973

Василиев, Ас. Български възрожденски майстори. С., 1966

Великова, Е. Русенската художествена галерия на 70 г. – галерия в рамка, извън рамка. В: Сборник “Художественият музей и ХХІ век”, Пловдив, 2003

Велков, Ив. Народен археологически музей 1892-1942 г. ГНМ, т. VII, С., 1942

Велков, Ив. Народни музеи. В: Българска просвета, С., 1939

Велчев, В. Отец Паисий Хилендарски и Цезар Бароний. Принос към изследване изворите на Паисиевата история. С., 1943

Венедиков, Ив. и др. Национален исторически музей. Пътеводител. С., 1985

Венелин, Ю. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. Историко-критические изыскания Юрия Венелина, т. І, Москва, 1829.

Венелин, Ю. Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты. М., 1840

Венелин, Ю. Две писма на Юрий Ив. Венелин до В.Априлов. Сб.НУНК, 1889

Венелин, Ю. Две писма до В.Е.Априлов. - В: Венелин. Ю. Избрани  страници. Под ред. на П.Динеков. 2 доп. изд. С., 1942

Венелин, Ю. Избрани съчинения. С., 1942

Водач за Народния музей в София. С., 1923

Воденичаров, П. Музейното дело в Бургас. Юбилейна книга на гр. Бургас. Бургас, 1939

Военноморски музей - Варна. Пътеводител. С., 1982

Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество. Варна, 1908

Втори конгрес на българската култура (14-16 декември 1972). Стенографски протокол. С., 1973

Въжарова, Ж. Руските учени и българските старини. С., 1960

Възвъзова - Каратеодорова, К. Отношението на Раковски, Каравелов, Левски и Ботев към ръкописите и архивите. Изв. НБКМ, 7, 1967

Възвъзова-Каратеодорова, К. Към 100 годишнината на Народната библиотека (1878-1978). Библиотекар, 1978, кн. 10

Вълканов, В. Морският музей в България. В-к Музей, бр. 3-4 (65), март-април 2000

Вълчев, А. Националният политехнически музей. В-к Музей, бр. 8, 25.VІІІ.1995

Вълчев, А. Предговор към том I на Годишник на Националния политехнически музей /ГНПТМ/. С., 1971

Вълчев, А. Създателите. В-к Музей, бр. 1-2 (64), 2000

Вълчев, А. Характерни особености на техническото музейно дело в сегашния етап на обществено развитие. ГНПТМ, т. I, 1971

Върблянска, Д. Из преписката на Карел Шкорпил с Иван Шишманов. Сб. “Шкорпил”, С., 1961

Галерията и нейните дарители Костадин и Клодия Делчеви. Галерия при Международната фондация “Св. св. Кирил и Методий”. С., 1987

Гандев, Хр. Постижения на етнографията. Първи конгрес на БИД, С., 1970

Ганчев, Р. 95 години Исторически музей Русе. В-к Музей, бр. 4, (59), 1999

Герасимов, Т. Състояние и задачи на музейното дело в България. Първа научна сесия на Археологическия институт при БАН, С., 1950

Гергова, А. Книжнината и българите (ХІХ – началото на ХХ век). С., 1991

Гечев, В. Музеите в условията на пазарното стопанство. С., 1996

Годишник на Народния археологически музей. т. I - Х, 1920 - 1995

Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1923. С., 1925

Годишник на Националния политехнически музей - София. т. I - ХIХ. С., 1971 - 1995

Горанов, К. Парк-музей на бойната дружба 1444. Известия на Народния музей Варна, 1966

Горов, Г. Възникване и развитие на Бургас до освобождението от турско робство. Юбилеен сборник 80 години от освобождението на Бургас. Бургас, 1958

Грабар, А. Бояна. Пътеводител – Църковни гробници в България. Стенописа в костницата на Бачковския манастир. ГНМ, 1920

Грабар, А. Боянската църква. С., 1924 и 1978

Григорович, В. Очерк путешествия по Европейской Турции. Казан, 1848; II изд. Москва, 1877.  

Грънчаров, М. Музейното дело в Плевен (1903-1944). Известия на музеите в Северозападна България, т. 20, Враца, 1993

Гюрова, Св. Музейното дело в България (1944-1945). Известия на музеите в Северозападна България, т. 17, 1991

Гюрова, Св. Музейното дело в България 1944-1951 г. Сборник статии и документи. РИМ-Плевен, 2006

Дамянов, С. Националният исторически музей в системата на българското музейно дело. В: 40 години социалистическо музейно дело в Н Р България (Научна сесия – 15 ноември 1984). С., 1985

Даскалов, Хр. Возрождение болгар или реакция в Европейской Турции. Русская беседа, кн. 10, 1858

Даскалов, Хр. Открытия в древней столице болгарской Тернове, Москва, 1859

Даскалов, Хр. Турецкие дела. Русский вестник, Москва, 1858, № 4 и 5.

Декало, В. Създаване на Народната библиотека “Ив.Вазов”. Библиотекар, 1979

Демиров, Д. Възникване и развитие на музеите на науката и техниката. ГНПТМ, т. ХII, 1982

Джамбов, Хр. Музеите и културното минало на Пловдивския край. Пловдив, 1960

Джингов, Г. Археологическият музей при Българската академия на науките.1966

Джонев, Б. Към въпроса за зараждането на музейното дело в България. Паметници на културата и музеи /по-късно - Музеи и паметници на културата/, кн. 4, 1957

Джонев, Б. Към въпроса за зараждането на музейното дело в България. В: Юбилеен сборник 100 години народно читалище в Свищов. С., 1957

Джумалиев, Г. Исторически очерк за библиотеката при читалище “Д.Войников” 1856-1956. Юбилеен сборник 100 години народно читалище “Д. Войников” в Коларовград 1856-1956. С., 1956

Димитров, Б. и др. Национален исторически музей. Пътеводител. С., 1995

Димитров, Д. П. България - страна на древни култури. С., 1963

Димитров, Д. П. Постижения на археологията. Първи конгрес на БИД, С., 1970

Димитров, Й. и Т. Драганова. Развитие на музейното дело във Великотърновски окръг. В: Годишник на музеите в Северна България, 1981

Димов, Г. Иван Шишманов. Литературен историк и критик. С., 1965

Димов, Г. Иван Шишманов. Литературно-критически очерк. С., 1964

Димов, Д. Добри Войников като историк. В: Сб. Добри Войников (1833-1983). Щумен, 1983

Добруски, В. Реч при откриване на Народния музей. Училищен преглед, 1905

Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила. С., 1958

Документи за историята на Българското книжовно дружество 1878-1911. С., 1966

Долапчиева, Т. Музейните сбирки в Н Р България. В: 40 години социалистическо музейно дело в Н Р България (Научна сесия – 15 ноември 1984). С., 1985

Драганов, Г., Спасова, Е. Музейното дело и музеите в България. /Библиография/. С., 1977

Драганов, К., М. Райчев, С. Станчев. Музеи и паметници в Народна република България. С., 1959

Драгнев, К. Развитие на музейното дело. В: 100 години Народно читалище “Наука”, С., 1975

Драгова, Н. Книга за Паисий. С., 1972

Драев, Ив. Петдесет години Централен музей на народната армия. Музеи и паметници на културата /МПК/, 1966, кн. 4

Дренски, П. Природонаучни институти на Негово Величество Царя. В: Юбилейна книга на град София (1878-1928). С., 1928

Дринов, М. Избрани съчинения. т. І, С., 1971

Дуйчев, Ив. Боянската църква в научната литература. В: Сб. Българското средновековие. С., 1972

Дуйчев, Ив. Приносът на Марин Дринов в областта на българската историография. В: Дунав, бр. 1076, год. ХII, 6 юни 1976.

Дуйчев, Ив. Рилският манастир. С., 1960

Дуйчев, Ив. Рилският светец и неговата обител. С., 1947

Енциклопедия България. С., 1984

Жечев, Н. Браила и българското културно-национално възраждане. С., 1970

Заимов, Ст. Юбилейны путеводитель по свещенным местам – памятникам, воздвигнутым признательным болгарским народом. С., 1907

Заимов, Ст. (Стоян Диарбекирски). Пътни бележки за светите места на Признателна България. С., 1907

Заимов, Ст. Светите места на признателна България. Плевен. Кн. 1. София – Плевен. 1912, 320 с.; кн. 2. Плевен – Пордим, 1912. 176 с.; кн. 3. Бяла – Горна Студена. 1927

Заимов, Ст. Миналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 г. С., 1983

Зарев, К. 95 години Исторически музей “Искра”. В-к Музей, бр. 6 (34), 1996

Златна книга на дарителите в Народна Република България. С., 1989

Змеев, Р. Българското краезнание. С., 1993

Иванов, Й. Св. Иван Рилски и неговият манастир. С., 1917

Иванов, Ст. История на Националния военноисторически музей от създаването му до 9.ІХ.1944. ИНВИМ, Т. ІV, 1980

Иванов, Стр. Военни музеи и стаи на войнската слава в Българската народна армия. В: Културно-просветни учреждения в БНА. С., 1984

Иванов, Х. Училищен музей. Училищен преглед, 1905

Иванова, В. Дърворезбите в Рилския манастир. С., 1975

Игнатов, Б. Сто години от първото проучване на църквата “Св. 40 Мъченици” в Търново. Археология, кн. 2, 1962

Из архива на Министерството на народното просвещение 1878/1879-1884/1885. С., 1905

Из архивата на К. Иречек (1878-1914). Т. 1. С., 1953; т. 2. С., 1959; т. 3. С., 1963

Икономика на България. Т. 1. С., 1969

Илиева, П. Страници от живота на една стогодишна музейна съкровищница. 1993

Иречек, К. Пътувания по България. Пловдив, 1899

Иречек, К. Български дневник. т. I и II, Пловдив, 1930, 1932

Иречек, К. Упътване за събиране географически и археологически материали. Периодическо списание, кн. 5, 1883

История на БАН (1869-1969). С., 1969

История на България. Т. 2-7, С., 1981-1990.

История на българското изобразително изкуство. т. I, С., 1976

История славяноболгарская собрана и нареждена Паисием иеромонахом в лето 1762. С., 1914

История славяноболгорская. Под ред. на П.Динеков. С., 1955

Йорданов, В. Как са възникнали нашите музеи. ГНМ за 1926-31 г., т. V, С., 1933

Йорданов, В. Как са възникнали нашите музеи. Годишник на Народния музей за 1926-1931 г., т. V, С., 1933

Калонкин, М. Военноисторическите музеи в Н Р България. В: 40 години социалистическо музейно дело в Н Р България (Научна сесия – 15 ноември 1984). С., 1985

Калонкин, М. Национален военно-исторически музей. Пътеводител. С., 1982

Камбурова-Радкова, Р. Рилският манастир през Възраждането. С., 1972

Канавров, Д. Първи музеи в Южна Добруджа. В-к Морски телеграф, бр. 18, 2-8 октомври 1995.

Канавров, Д. Сътрудничество, утвърдено от десетилетията. В-к Балчик, бр. 10, 17-23.03.1998.

Капчев, Г.И. “Карол І – румънски крал” в с. Пордим. С., 1907

Капчев, Г.И. Зелените гори – Скобелев парк. С., 1907

Капчев, Г.И. Къща-музей “Владимир Александрович” в с. Горна Студена. С., 1907

Капчев, Г.И. Къща-музей “Цар-Освободител Александър ІІ” в гр. Плевен. С., 1907

Капчев, Г.И. Мавзолей в гр. Плевен. С., 1907

Капчев, Г.И. Признателна България. Паметници, издигнати от Комитета “Цар Освободител Александър ІІ” за вечен спомен на героите от Освободителната война 1877 – 1878 г. с., 1907

Каравелов, Л. Памятники народного быта болгаръ. Кн. I, Москва, 1861

Кацаров, Г. България в древността. С., 1926

Кисьов, Ив. 25 години музейно дело. Музеи и паметници на културата, 1969, кн. 3

Кисьов, Ив. Музейната мрежа в НРБ – Постижения и проблеми. В: Научна сесия 40 години социалистическо музейно дело в НРБ. С., 1985

Кисьов, Ив. Музейното дело в България. Документална хроника (1945-1990). С., 2004

Климент Рилец, архим. Животът на Св. Ивана Рилски. История на Рилския манастир. Пътеводител из Рилския манастир. С., 1942

Ковачев, М. Училище и краезнание. С., 1989

Ковачева - Костадинова, В. Из историята на Националния етнографски музей (Летопис на един отдел). Българска етнография, кн. 2, 1994

Коева, М. Паметници на културата през българското Възраждане. С., 1977

Коева, М. Рилският манастир. С., 1995

Койчева, К. Към зараждането на археологическото дело в България. 1992

Коларов, Хр. и В. Гюзелев. Спиридон Николаев Палаузов (1818-1872). Опит за биография. В: Спиридон Палаузов. Избрани произведения, т. І

Колев, К. Възникването на Народния археологически музей в Пловдив. Известия на музеите от Южна България, т. 2, 1976

Колев, К. Създаването на Народния археологически музей в Пловдив и първият му нещатен сътрудник С. В. Арсениев. Юбилеен сборник “100 години Народен археологически музей Пловдив”, т. ІІ, Пловдив, 1985

Консулов, Ст. Царския естествено-исторически музей в София. Природа, кн. 6, 1922

Костов, Ив. 95 години Национален природонаучен музей. Списание на БАН, кн. 2, 1984

Костов, Ст. Народният етнографски музей. Сб. Полувековна България. С., 1929

Костова, С. Литературните музеи в Н Р България. В: 40 години социалистическо музейно дело в Н Р България (Научна сесия – 15 ноември 1984). С., 1985

Кратка история на българската архитектура. С., 1968

Куев, К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С., 1986

Кузманова, М. Интересът към българските писмени паметници през епохата на Възраждането. ГСУ, 58, 1964

Културната политика на Република България 1990-1995. С., 1996

Културно-просветни учреждения в БНА. С., 1984

Кумански, Кр. Сто години Национален природонаучен музей при Българската академия на науките. Природа, кн. 1, 1990

Кънчев, К. Професор Ив.Шишманов. Бележки и впечатления. Мисъл, 1930, кн. ХХІV.

Кърджиева, Е. За старите експозиции на Народния археологически музей. 1997

Лалев, Ив. 100 години в служба на народа. Юбилеен вестник “100 години Исторически музей – Ловеч (1895-1995)

Летопис на историческия музей – Русе. В-к Музей, бр. 4, 1999

Лечев, Д. Археологическото сдружение “Българска старина” и музейното дело в Шуменския край. В: “История на музеите и музейното дело в България”- Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003

Лечев, Д. Исторически бележки за Шуменския край и музейното дело. В: 100 години Исторически музей Шумен.Варна, 2004

Мавродинов, Н. Боянската църква и нейните стенописи. С., 1943

Мавродинов, Н. Изкуството на българското Възраждане. С., 1957

Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство. С., 1959

Мавродинов, Н. Боянската църква. С., 1972

Маждракова - Чавдарова, О. Засилване на интереса на българското възрожденско общество към родните старини (30-те - 50-те години на ХIХ в.). Институт за балканистика. Studia balkanikca. 22. Култура и общество II. С., 1994

Маждракова- Чавдарова , О. Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. С., 1985, с. 85.

Манафова, Р. Културната политика на Демократическата партия 1908-1911. Дис. С., 1976

Манчов, В. Няколко думи за свищовското читалище. Народ, бр. 17, 31 март 1879

Марински, Л. Национална художествена галерия. Българска живопис (1825-1970). Каталог. С., 1971

Марински, Л. Национална художествена галерия. Българска скулптура (1878-1974). Каталог. С., 1975

Миков, В. Г.Георгиев и Н.Джамбов. Водач на археологическия музей. Т. І. С., 1952

Милетич, Л. Славянските ръкописи в библиотеката на Рилския манастир. С., 1902

Минчева, Т. Основоположниците на музейното дело във Велико Търново. В: “История на музеите и музейното дело в България” – Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003

Мирчев, М. Карел Шкорпил като музеен деятел и общественик. Сборник “Изследвания в памет на Карел Шкорпил”. С., 1961

Михайлов, Ст. Екскурзии из българските старини. С., 1959

Михлюзов, Н.Р. Освобождение и признателност. Пловдив, 1912

Михов, М. Музеите и българската историческа наука. Първи конгрес на БИД, С., 1970

Миятев, Кр. Архитектурата на Средновековна България. С., 1956

Миятев, Кр. Боянските стенописи. С., 1961

Миятев, Кр. Научното дело на Карел Шкорпил. Сб. “Шкорпил”. С., 1961

Мушмов, Н. Една археологическа екскурзия из България. Мир, бр. 6428, 5.11.1921.

Мушмов, Н. Монетите и печатите на българските царе. С., 1924, с. 2.

Мушмов, Н. Новоткрити средновековни печати в България. ИБАИ, т. V, 1928/29

Национален военно-исторически музей. Пътеводител. С., 1982

Национален исторически музей. План. С., 1994

Национален музей “Земята и хората”. С., 1995

Неделчев, М. Как се създаде музея при читалище “Наука” в гр. Ловеч. Сборник в чест на д-р Ст. Ватев. С., 1936

Неделчева, Цв. 60 години къща-музей “Иван Вазов” - гр. Сопот. 60 години храм на българщината. Музей, бр. 6, юни, 1995

Недков, С. Превръщането на село Боженци в Архитектурно-исторически резерват. Архив за поселищни проучвания, кн. 3-4, 1993

Недков, С. Трансформации в музеите и музейната мрежа в България. В: Сб. Култура, комуникация, книжовност. С., 1994

Недков, С. Архитектурно-етнографският комплекс “Етър” в Габрово - първи музей на открито в България. Архив за посеищни проучвания, кн. 3-4, 1995

Недков, С. Музеите на открито и тяхното бъдеще. ГСУ - Център по културознание, т. 86, 1993, С., 1995

Недков, С. Отношението държава - културни институти в България в условията на преход. Политически изследвания, кн. 2, 1995

Недков, С. Световни тенденции в развитието на музеите на открито. В: Етнографски сборник "Етър", том втори, Габрово, 1996

Недков, С. Tradition in Bulgarian legislation for Preserving the Unmovable Monuments of Culture. ICOMOS - 11-th General Assemly and International Symposium "The Heritage and Social Changes". Symposium Papers. Sofia, 1996

Недков, С. Създаване и развитие на военноисторическата музейна традиция в България (1878-1939 г.). Военноисторически сборник, кн. 6, 1996

Недков, С. Книжовните фондове в българските музеи. Трети международен изследователски колоквиум "Писмените комуникации и информационното общество", София, 24-26 октомври 1996 г. В: Библиотекознание-Библиография-Книгознание. НБКМ, Сборник, т. 7, С., 1998

Недков, С. Библиотечно-информационните центрове в музеите и предизвикателствата на ХХI век. В: Сб. "Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация", С., 1999

Недков, С. Интеграционните процеси между библиотеки, музеи и архиви. В: "Библиотечната система в България" - Доклади от Х-та Национална научна конференция на СБИР, 7 юни 2000 г., София. С., 2001

Недков, С. Проучване на музейните посетители. В: Сб. "Стратегия за развитие и управление на българските музеи в условията на пазарна икономика", С., 2001

Недков, С. Библиотечно-информационните центрове в музеите и тяхното всестранно сътрудничество с музейната колегия. В: Доклади от ХІІІ-та Национална научна конференция на СБИР, 5-6 юни 2003 г., София. С., 2003

Недков, С. Ролята на краеведските музеи за съхраняване на националната идентичност в епохата на глобализация. Архив за поселищни проучвания, год. ІХ, 2000, кн. 1-2, В.Търново, 2003

Недков, С. Идеята за български музей през Възраждането. В: История на музеите и музейното дело в България. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003), РИМ-Плевен, 2003

Недков, С. Краеведската кореспонденция на Васил Априлов с йеромонах Неофит Рилски и игумена на Зографския манастир в Света гора. Сб. Православие и краезнание, В.Търново, 2004

Недков, С. Местните исторически и художествени музеи – основен ресурс за културния туризъм. Сб. Ролята на музеите и галериите за регионалното културно , туристическо  икономическо развитие, Габрово, 2004

Недков, С. Идеята за български музей в началото на ХХ в. Известия на РИМ-В.Търново, т. ХІХ, 2004 Недков, С. Идеята за български музей в началото на ХХ в. Известия на РИМ-В.Търново, т. ХІХ, 2004

Недков, С. Идеята за български етнографски музей. В: Музеят – традиция и съвременност. (Международна научна конференция, Габрово, 2004 г.) Габрово, 2005

Недков, С. Васил Априлов и идеята за български музей. В: Музеят – традиция и съвременност. (Международна научна конференция, Габрово, 2004 г.) Габрово, 2005

Недков, С. Идеята за ученически краеведски музеи в България. В: Трети “Св. Николаевски” православни четния – 3 декември 2004 г. Сборник доклади и съобщения. Бургас, 2005

Недков, С. Приносът на д-р Константин Иречек за развитието на “Българска народна библиотека и музей”. В: “Библиотеката – минало и настояще”. Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2005

Нешев, Г. Български довъзрожденски културно-народностни средища. С., 1977

Николова, В. Народнолибералната партия 1894-1903 г. Развитие и дейност. Дис. 1976

Нурков, Хр. Сто и десет години музей – 1871-1981 г. във Велико Търново. В: 110 години музей във Велико Търново. Информационен бюлетин, ОНС – В.Търново, 1981, бр. 3

Обредно изкуство - Из съкровищницата на Националния етнографски музей. С., 1995

Овчаров, Д. Към въпроса за историята на първото археологическо дружество в България. Археология, кн. 3, 1962

Павлова, Г. Петдесет години Военноморски музей. Юбилеен сборник. ч. I, Варна, 1974

Паисий Хилендарски и неговата епоха. Изследвания по случай 200-годишнината на История славяноболгарская. С., 1962

Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С., 1989

Палаузов, Сп. Век болгарского царя Симеона. СПб., 1852.

Палаузов, Сп. Избрани трудове. т. I, С., 1974

Пандурски, В. Църковният музей в София. Духовна култура, кн. 10, 1965

Пандурски, В. Църковен историко-археологически музей - София. С., 1973

Пандурски, В. Иконното богатство на Църковния историко-археологически музей - София. Албум. С., 1974

Пандурски, В. Паметници на изкуството в Църковния историко-археологически музей - София. С., 1977

Пандурски, В. Централният Църковен историко-археологически музей. Известия на Църковноисторически и архивен институт, Централен църковен историко-археологически музей, т. I, 1978

Панчева, Ц. Сътрудничеството на архиви, музеи и библиотеки в краеведската дейност. Библиотека, кн. 11, 1993

Паскалева, В. Принос към биографията на Марин Дринов. Изследвания в чест на Марин Дринов. С., 1960

Паскалева, К. Криптата- филиал за старо българско изкуство при националната художествена галерия. С., 1995

Пенев, А. и П.Петров. Чужденци – просветни дейци в България. С., 1988

Петкова, Е. Парк-мавзолеят “Владислав Варненчик”. ИМО – НВИМ, т. Х, 1995

Петров, Ив. Първият полкови военен музей у нас и неговият основател. Военно-исторически сборник, кн. 1, 1969

Петров, Ц. и др. Габрово и околностите му. С., 1963

Петров, Ц. Окръжен народен музей Габрово 1883-1963 г. Габрово, 1963

Петров, Ц. Предговор. Юбилеен сборник с доклади и научни съобщения от научната сесия посветена на 100-годишнината от създавнето на окръжния исторически музей в гр. Габрово, проведена на 12 май 1983 г. Габрово, 1986

Петров, Ц. Никола Ст. Палаузов. Биография. Габрово, 2003

Петрова, Н. Музей на текстилната индустрия – Сливен. В-к Музей, бр. 1-2 (64), 2000

Пешева, Р. и П.Чолов, Как да уредим музейна сбирка при читалището. С., 1958

Пешева, Р. и Райчев, М.Г. Материали по музейно дело. С., 1955

Поборников, Т.К. Правен режим на паметниците на културата в Народна република България. С., 1982

Поетична реалност. Албум. Галерия  при Международната фондация “Св. св. Кирил и Методий”. С., 1989

Попов, Р. и Мушмов, Н. А. Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети. С., 1922

Попруженко, М.Г. Синодик царя Бориля. Одесса, 1899

Прашков, Л. Е.Бакалова, Ст. Бояджиев. Манастирите в България. С., 1992

Протич, А. Водач за Народния музей в София. С., 1923

Протич, А. Художественият отдел на Народния музей. Художник, бр. 17-19, 1905

Протич, В. М. Професор Марин Дринов - учредител на българската национална библиотека. (По случай 50 г. от смъртта на видния български учен). Библиотекар, кн. 1-2, 1956

Пундев, П. Софийски музеи – Етнографския. София, бр. 10, 1981

Първи годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1906 г. Варна, 1906

Първи конгрес на българската култура (18 май – 20 май 1967 г.), С., 1967

Пътеводител на Военно-историческите музеи в Плевенски окръг. Варна, 1960

Радев, Н. Необходимостта и навременността за създаването на един военноисторически музей у нас. Военен журнал, 1899

Радева, М. Културната политика на българската държава (1885-1908). С., 2002, второ издание

Радева, М. Философските и политическите възгледи на Ив. Д. Шишманов. – ГСУ, ИФ, 67, 1973-1974, 1977.

Радонов, Здр. За създаването и първоначалната дейност на Народния археологически музей в София. Музеи и паметници на културата, 1968, кн. 2

Радонов, З. Някои моменти около създаването и първоначалната дейност на военноисторическите къщи-музеи и на Главния военен музей в София (1878-1944 г.). Военно-исторически сборник, кн. 1, 1970

Радонов, З. За възникването и началната дейност на Народния археологически музей в Пловдив (1879-1944). Музеи и паметници на културата, 1970, кн. 2

Радонов, З. Възникване и първоначална дейност на държавните музеи в България (1878-1944). Известия на държавните архиви, кн. 22, С., 1971

Радонов, З. Интересът към българските старини през Възраждането и създаването на първите музейни сбирки. Известия на Българското историческо дружество, т. 28, 1972

Радонов, Здр.  Възникване и първоначална дейност на държавните музеи в България (1878-1944г.). Известия на държавните архиви, №  22, 1972

Радонов, Здр. За възникването и първоначалната дейност на Казанлъшкия музей 1901-1944. Музеи и паметници на културата, 1972, кн. 1

Радонов, Здр. Международните културни връзки и изяви на българските музеи в миналото (1878-1944 г.). Исторически преглед, 1976, кн. 4

Радонов, З. За възникването на българските училищни, читалищни и дружествени музеи и музейни сбирки в миналото (1878-1944). Известия на Българското историческо дружество, кн. ХХХI, С., 1977

Радонов, З. За възникването и първоначалната дейност на Казанлъшкия музей (1901-1944). Музеи и паметници на културата, 1978, кн. 1

Радонов, З. Русия и укрепването на музейното дело след Освобождението. Музеи и паметници на културата, 1978, кн. 1

Радонов, З. За възникването на българските училищни, читалищни и дружествени музеи и музейни сбирки в миналото (1878-1944). Известия на Българското историческо дружество, № 31, 1978

Радонов, З. Музейното дело през управлението на БЗНС (1920-1923 г.). Известия на Българското историческо дружество, кн. ХХХІІІ, 1980

Радонов, З. Музейното дело и културната политика на българската буржоазна държава в първите петнадесет години след Освобождението (1878-1893). В: България 1300. Институции и държавна традиция. т. ІІІ, С., 1983

Радонов, З. Мерки за запазването на недвижимите старини у нас (1878-1944). Исторически преглед, 1986, кн. 11

Радонов, З. Преустройството и изграждане на музейната мрежа в НРБългария (1948-1958г.). ИБИД, С., 1987

Радонов, З. Към историята на музейното дело в България. ИМО-ННИМ, т. Х, 1995

Разпопова, Л. Училищното краезнание. С., 1983

Райкински, Ив. Историческият музей във Враца (1953-1969). Известия на музеите в Северозападна България, т. 18, 1992

Райкински, Ив. Музейното дело във Враца до 1952 г. Известия на музеите в Северозападна България, т. 19, Враца, 1992

Райков, Б. и Л.Драганова. Васил Априлов и Паисиевата история. В: Васил Априлов и българската възрожденска култура. Сборник с изследвания по случай 200 години от рождението му. Габрово, 1990

Райчев, М. Музеи, старини и паметници в България. С., 1981

Раковски, Г.С. Показалец или ръководство как да ся изискват и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славного ни прошедшее и проч. Чяст първа, Одесса, 1859

Раковски, Г. С. Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сину му Асеню второму. Белград, 1860

Рачев, К. Методика за родинознанието. 1920

Рехо, М., Е. Кърджиева, К. Карадимитрова. 100 години Национален археологически музей. С., 1993

Рилец, Н. Описание болгорского священого монастыря Рилского. С., 1879

Савов, Б. Светите места в Плевен. Плевен, 1937

Савов, Н. Към историята на българската архивистика. Българската общественост и документалното ни наследство. С., 1990

Семерджиев, Ст. Историята на Военно-историческия музей 1899-1950 г. ИМО – НВИМ, т. І

Силяновска, Т. Основи на музеезнанието. Лекции и изследвания. С., 1972

Сираков, Ст. и П.Чолев. Народните читалища в България. Т. І, С., 1979

Славейкова, Св. Петко Рачов Славейков и историческите паметници. Музеи и паметници на културата, кн. 4, 1957

Соколова, Д. Националната галерия. Етапи и система на формиране на институцията (1892-1944). Проблеми на изкуството, кн. 1, 1994

Соколова, Д. Нашата картинна галерия. Култура, бр. 34, 1993

Соколова, Д. Невидимата страна на айсберга. За изграждането на структурата и функциите на Народния музей. Изкуство, кн. 3, 1990

Соколова, Д. От Народния музей към Националната галерия. Изкуство, кн. 4, 1993

София – 120 години столица. С., 2000

Социологическо проучвана “Проблеми на музейното дело в България”.  ФАКТ – маркетинг и социални проучвания. София, септември 2005 г.

Спиридон, йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе славенском. Юбилейно издание. С., 1992

Списък на народните старини № 1. Държавен в-к, бр. 69, 1927

Спространов, Е. Опис на ръкописите в библиотеката на Рилския манастир. С., 1902

Станев, Ив. История на Народния етнографски музей – Пловдив. Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив, т. І, 1970, Пловдив

Станев, Н. К. Величков като министър на Народното просвещение. Учил. Преглед, 1908

Станчев, К. Читалищният музей. Известия на Габровската библиотека “Априлов-Палаузов”, Габрово, № 52, 21.12.1940

Станчева, М. Приносът на българските музеи в областта на археологията през изтеклите 25 години и перспективите на тяхната работа. Първи конгрес на БИД. С., 1970

Статистически годишник на Българското царство. С., 1908, 1910

Статистически годишник на Царство България за 1942 г. С., 1943

Статистически годишник на Народна република България. С., 1970, 1981,

Статистически годишник на Република България. С., 1992, 1997, 2003

Стойков, Г. Архитектурни проблеми на Боянската църква. С., 1965

Стоян Заимов (1853 - 1932). Военно-исторически сборник, 5, 1967

Стоянов, З. Васил Левски (Дяконът). Черти из живота му. С., 1977

Стоянов, З. Христо Ботйов. Опит за биография. С., 1976

Стоянов, К. Мемориалните музеи на видни партийни дейци. В: 40 години социалистическо музейно дело в Н Р България (Научна сесия – 15 ноември 1984). С., 1985

Стоянова, К. Стремежът на перущинци за опазване на историческата памет. Архив на Исторически музей гр. Перущица

Стоянова, Н. Русе можеше да има Етнографски музей в края на ХІХ век. Вестник Музей, бр. 4, април 1999

Страшимиров, Д.Т. Архив на Възраждането. Т. 1-2. С., 1908.

Страшимиров, Д.Т. История на Априлското въстание. Т. 1-3. С., 1907.

Теофилов, П. 40 години музейно дело в Копривщица. Юбилейна книжка. 1972

Теофилов, П. Копривщица. Пътеводител. С., 1966

Тодоров, А. Обществената дейност на М.Дринов във връзка с дейността на Българското книжовно дружество. Сборник за юбилея на проф. М.Дринов, 1869-1899. С., 1900

Топузов, П. Казанлъшкия музей за старини и изкуства. Юбилеен сборник 50 години от Освобождението на Казанлък. С., 1928

Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. С., 1974

Трайков, Л. 70 години музейно дело в Кюстендил. Музеи и паметници на културата, кн. 1, 1968

Третяков, С. Л. Мавзолеят в Плевен. Пътеводител. С., 1966

Трифонов, Ю. История на града Плевен до Освободителната война. С., 1933.

Тулешков, Н. Архитектурата на българските манастири. С., 1988

Тумангелов, Т. 40 години музейно дело в Копривщица. МПК, 1971, кн. 1

Фехер, Г. Колумб на Балканите. С., 2001 (фототипно издание)

Филипова, Л. Археологическото дружество “Августа Траяна” в Стара Загора. В: Сборник материали, посветени на 85-годишнината на историческия музей в Стара Загора. Стара Загора, 1992

Филипова, Л. Националният политехнически музей и 120-годишният юбилей на българските съобщения. В-к Музей, бр. 1-2 (64), 2000

Филов, Б. Боянската църква. Известия на Българското археологическо дружество, VII, 1920

Филов, Б. Научни институти и музеи. В: Юбилейна книга на гр. София. С., 1928

Филов, Б. Рапорт до г-на Министра на Народното просвещение върху състоянието на Народния музей. Архив на МНП, 1910, кн. 4

Хаджиниколов, В. Етнография и музейно дело. В: 40 години социалистическо музейно дело в НРБ. С., 1985

Хайтов, Н. Родопският музей през вековете. С., 1953

Хараланова, Б. Основни етапи в развитието на музейното дело в Шумен. В: История на музеите и музейното дело в България. Плевен, 2003

Хараланова, Д. Военният мавзолей-костница в София. ИМО – НВИМ, т. Х, 1995

Харизанов, В. Първи български колекционери на културни ценности. Музеи и паметници на културата, кн. 3, 1975,

Христов, Г. Музейни сбирки при читалищата. Музеи и паметници на културата, кн. 1, 1968

Христова, Б. Спиридон и неговата История во кратце. В: Йеросхимонах Спиридон. История во кратце о болгарском народе славенском. Юбилейно издание. С., 1992

Христова, М. Боянската църква. С., 1994

Цанев, Д. Историческите възгледи на Васил Априлов. В: Васил Априлов и българската възрожденска култура. Сборник с изследвания по случай 200 години от рождението му. Габрово, 1990

Цанов, Е. Шипка - Бузлуджа. Албум - пътеводител на Националния парк-музей Шипка - Бузлуджа. С., 1968

Цветков, А. За началото на музейното дело във Враца. Музеи и паметници на културата, кн. 2, 1969

Цонев, Б. Опис на ръкописните и печатни книги в Народната библиотека в София. Т. І, 1910, т. ІІ. 1923

Цонев, Д. Народен археологически музей в Пловдив. ГНАМ, Пловдив, 1948, кн. 1

Цонев, К. Стенописите в Боянската църква. С., 1957

Цончев, Д-р П. Из общественото и културно минало на Габрово. Исторически приноси. Вт. изд., Габрово, 1996

Цочева, Кр. и др. Народният музей в Плевен. С., 1965

Чавдарова - Маждракова, О. Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. С., 1985

Чавръков, Г. Български манастири. С., 1978

Чемширов, Б. Читалището в Свищов преди Освобождението. Юбилеен сборник на читалището. С., 1931

Чилингиров, С. Възраждането чрез читалищата. В: 1 000 години България, С., 1928

Чичовска, В. Държавни културни институции в България (1944-1948). В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. 1, С., 1981

Чичовска, В. Културната политика на народнодемократичната власт (1944-1948). Исторически преглед, 1979, кн. 4-5

Чорбаджийски-Чудомир, Д. Музеят “Искра”. В: Народно читалище “Искра” – Казанлък 1860-1960, С., 1961

Шапкаров, Г. В. Музей “Освобождението на Плевен 1877 г.” - Пътеводител. С., 1967

Шарова, Кр. Музеят на Българското възраждане и освобождение – една инициатива на Стоян Заимов, осъществена от него през 1900 година и наскоро погубена от други. В: “История на музеите и музейното дело в България” – Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Плевен, 27-28 март 2003). Плевен, 2003

Шарова, Кр. Накратко за пътя на музеите в България. В: Музейното дело в България. РИМ-Плевен, 2006

 

Шивачев, Ст. Стою Шишков като историк на Пловдив. Известия на музеите от Южна България, т. ХХІ, 1995

Шишков, Т. Христо Даскалов. Спомени. СбНУНК, 1892

Шишманов, И. Д. Значението и задачите на нашата етнография. СбНУНК, 1899

Шишманов, И. Д. Няколко бележки за педагогическия отдел на Пражката народописна изложба. Основно училище, 1895, кн. 3

Шишманов, И. Д. Паисий и неговата епоха. Избр. съч. Т. 1 С., 1965

Шишманов, Ив. Константин Г. Фотинов, неговият живот и неговата дейност. Сб.НУНК, кн. ХІ, 1894

Шишманов, Ив. Спомени за Цани Гинчев. Български преглед, кн. 1, год. II, 1894

Шишманов, Ив. Студии из областта на българското възраждане. В.Григорович, неговото пътешествие в Европейска Турция (1844-1845) и неговите отношения към българите. Сб.БАН, кн. VІ

Юбилеен сборник “100 години Народен археологически музей Пловдив”, т. І, Пловдив, 1982

Явашов, А. Разград и неговото археологическо и историческо минало. Разград, 1930

Янков, А. Стою Неделчев Шишков - основател и пръв уредник на Пловдивския Етнографски музей. Родопи, 2005, кн. 3-4

 

 

Д О К У М Е Н Т И

 

Временни правила за научни и книжовни предприятия. Държавен вестник /ДВ/, бр. 31, 19.III.1888

Закон за издирвание старини и за спомагание на научни и книжовни предприятия. ДВ, бр. 13, 17.I.1890

Закон за народното просвещение, Държавен вестник, бр. 49, 5 март 1909.

Закон за старините. ДВ, бр. 37, 18.II.1911

Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места. Държавен вестник, бр. 135, 20.VI.1936.

Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места. ДВ, бр. 135, 20.VI.1936

Проекто-закон за Народните музеи, 1937/38. ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1186

Проекто-закон за старините, 1937/38 г. ЦДА, ф. 177, оп. 2, а.е. 1186

1608-мо Постановление на Министерския съвет от 30.ХII.1951г. Известия на Президиума на Народното събрание /Известия/, бр. 7, 22.I.1952

Закон за паметниците на културата и музеите. ДВ, бр. 29, 11.IV.1969

Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите. ДВ, бр. 112, 27.ХII.1995

Наредба за откупуване на оригинални художествени произведения за държавните учреждения в Царството. ДВ, бр. 227, 9.I.1924

Наредба за Столичната общинска библиотека и музей. Столичен общински вестник, бр. 16, 1931

Наредба № 49 за покупка от частни лица на предмети с археологическо, историческо и етнографско значение, архивни материали, антикварни книги, произведения на изкуството, реквизити и др. Известия, бр. 73, 9.IХ.1960

Наредба  № 7 за възнагражденията за материали предадени на музеите. ДВ, бр. 11, 6.II.1976

Наредба № 5 за издирване, изучаване и документиране на недвижимите паметници на културата. ДВ, бр. 6, 19.I.1979

Наредба за използване и представяне на недвижимите паметници на културата. ДВ, бр. 30, 1979

Наредба за отчитане и опазване на движимите паметници на културата. ДВ, бр. 35, 4.V.1979

Наредба за реда за приемане на извършени консервационни и реставрационни работи по недвижимите паметници на културата. ДВ, бр. 25, 29.III.1983

Наредба № 6 от 9.VII.1985 на Комитета за култура за устройството и дейността на музейните сбирки в страната. Вж. Национален исторически музей. Републикански научно-методически център по музеезнание. Информационен бюлетин, бр. 2, 1991

Наредба № 2, за определяне възнагражденията за движими паметници на културата предоставени от физически лица на музеите. ДВ, бр. 51, 23.VI.1992

Окръжно на директора на Народното просвещение Й. Груев за създаване на Музей за старини към Дирекцията на Народното просвещение – В-к Марица, бр. 161, 15.02.1880

Окръжно № 42 от 30 януари 1880 г. относително до издирвание и прибирание старины.

Окръжно № 530 и 536 от април 1881 г. с наставление за дырение старины по могылы.

Окръжно под № 716 от 18 март 1883 г. относително до събирание народни песни, гатанки, пословици, приказки и пр. В: Сборник от закони, правилници и наредби по Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия.

Окръжно № 1236 от 24 май 1883 г. относително до събирание модели от народни облекла. В: Сборник от закони, правилници и наредби по Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия.

Окръжно № 2770 от 29 октомври 1883 г. за събирание и пазение старины и снимание надписи от паметници.

Окръжно на Министерството на народното просвещение № 9530 от 1 декември 1900 г. СбНУНК, т. 16-17, 1900

Окръжно № 15437 от 15 октомври 1933

Постановление на Министерския съвет № 486 от 13 май 1958

Постановление No 165 на Министерския съвет от 5 август 1958 г. за опазване паметниците на културата и развитието на музейното дело у нас. Известия, бр. 68, 26.VIII.1958

Постановление на Министерския съвет № 544 от 25 ноември 1970

Постановление на Министерския съвет № 234 от 19 юни 1975

Постановление на Министерския съвет № 84 от 26 април 1976

Постановление на МС № 153 от 28.07.2000

Правилник за архива на Възраждането при Софийския народен музей -  Училищен преглед, 1906, кн. 6

Правилник на Народния археологически музей. Училищен преглед, бр. 1-3, 1923

Правилник за Столичната общинска библиотека и музей. Столичен общински вестник, бр. 15, 8.VIII.1931

Правилник на етнографския музей в село Устово, Смолянско. Пловдив, 1937

Правилник за приложение на 165-то постановление на МС. Известия, бр. 71, 4.IХ.1959

Правилник за използване и опазване на недвижимите паметници на културата и историческите места. Известия, бр. 73, 9.IХ.1960

Правилник за изваждане и запазване на намиращите се под вода паметници на културата и природни забележителности от водната флора и фауна. ДВ, бр. 53, 1967

Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата. ДВ, бр. 102, 24.ХII.1976

Разпореждане на Министерския съвет № 90 от 5 май 1973

Изложение за деятелността на МНП в Царство България – Архив на МНП, ІІ, 1910

Изложение на мотивите към законопроекта за старините и самия закон. Архив на МНП, 1910, кн. 4

Инструкция за привеждане в известност, регистрация и опазване паметниците на културата. Известия, бр. 79, 23.IХ.1952

Инструкция за държавната регистрация на музейните фондове. Известия, бр. 92, 18.IХ.1958

Изменение и допълнение на инструкцията за държавна регистрация на музейните фондове. Известия, бр. 80, 4.Х.1960

Инструкция за опазване от претопяване на предмети и монети от благородни и цветни метали и архивни документи с историческа и художествена стойност. ДВ, бр. 76, 1964

Инструкция за набиране, разходване и отчитане на извънбюджетните средства в музеите... ДВ, бр. 14, 19.II.1965

Писмо на А. Богориди от 22 юли 1879 г. до Константин Иречек, с което го кани да организира и ръководи новосъздаващата се Областна библиотека и музей. Из архива на Константин Иречек. С., 1953

Устави на Българската академия на науките 1869-1984. С., 1989

Уставъ на Комитета “27 Априлъ” за въздигание памятникъ въ с. Перущица. Пловдив, 1908

Устав на историографическото дружество “Габрово”. Габрово, 1920

Устройствен правилник за народните, специалните и възпоменателните музеи към народните съвети и ведомствата. ДВ, бр. 44, 4.VI.1965

Първи конгрес на българската култура (18 май – 20 май 1967). Стенографски протокол. С., 1967

Втори конгрес на българската култура (14-16 декември 1972). Стенографски протокол. С., 1973

Трети конгрес на българската култура (18-20 май 1977 г.). Стенографски протокол. С., 1977